Εθνικές εκθέσεις για τον εθελοντισμό

Οι εθνικές εφημερίδες παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά πλαίσια που αφορούν τη μετανάστευση και την εθελοντική εργασία, καθώς και σχετικά με την εθελοντική / εθελοντική διαχείριση κάθε συμμετέχουσας χώρας. Εξετάζουν επίσης τα κίνητρα και τα πλαίσια στα οποία λαμβάνει χώρα ο εθελοντισμός και πώς βοηθά τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες με την άφιξη, την ένταξη και τη δέσμευση στην κοινωνία υποδοχής.

National Report Germany
National Report Austria
National Report Italy
National Report Greece