Οδηγοσ Και Εργαλειοθήκή Εκπαιδευσήσ Μεταναστεσ-Εθελοντεσ

Ο Οδηγός για την Εκπαίδευση Μεταναστών Εθελοντών βοηθάει τους εκπαιδευτές εθελοντών να σχεδιάζουν και να παραδίδουν αποτελεσματική εκπαίδευση. Αναλύει τους παράγοντες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που επιδρούν στην εκπαίδευση των μεταναστών-εθελοντών και προσφέρει μία εισαγωγή στην εκπαίδευση βάσει δεξιοτήτων. Η εργαλειοθήκη αναπτύχθηκε για να συμπληρώσει τον Οδηγό για την Εκπαίδευση Μεταναστών-Εθελοντών. Χωρίζεται σε τρία διαφορετικά μέρη: δραστηριότητες για πριν την εκπαίδευση, δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης για μετά την εκπαίδευση.

Guide for Training:
GUIDE FOR TRAINING MIGRANT VOLUNTEERS
LEITFADEN ZUR PÄDAGOGISCHE BEGLEITUNG VON FREIWILLIGEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ
GUIDA PER LA FORMAZIONEDI VOLONTARI MIGRATI

Toolkit for Training:
TOOLKIT FOR TRAINING MIGRANT VOLUNTEERS
TOOLKIT PER LA FORMAZIONE IMMIGRATI-VOLONTARI
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
TOOLKIT FÜR DIE AUSBILDUNG FREIWILLIGER MIT MIGRATIONSGESCHICHTE