Δραστηριότητες

Εθνικές έρευνες για τον εθελοντισμό

Αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας είναι η διερεύνηση του εθελοντισμού και της διαχείρισής του, με βάση διερευνητικές μελέτες περίπτωσης σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο. Η έρευνα επιδιώκει να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι προσφέρουν εθελοντική εργασία και γιατί το κάνουν ειδικά σε θέματα που αφορούν μετανάστες, τόσο ανεξάρτητα όσο και μέσω ΜΚΟ / Φιλανθρωπικών Οργανισμών. Στόχος είναι να κατανοηθούν οι ωφέλειες και τα κόστη του εθελοντισμού, συμπεριλαμβάνοντας και μετανάστες, ώστε να εντοπιστούν υφιστάμενα πεδία βέλτιστων πρακτικών.

Στα αποτελέσματα της μελέτης…

Ανάπτυξη ικανοτήτων στις κοινότητες υποδοχής

Αυτό το μέρος του έργου έχει σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες τρίτων χωρών, με εμπειρία ή διάθεση για εθελοντική εργασία, να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ταυτόχρονα ως μετανάστες και εθελοντές, καθώς και να βοηθήσει τις ΜΚΟ ή άλλους φορείς να προσλάβουν μετανάστες στο σώμα των εθελοντών τους. Το σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών σε εθελοντικές ομάδες.

αποτελέσματα..

Δημιουργία Ευκαιριών Εθελοντισμού

Σκοπός είναι η ενθάρρυνση καλών πρακτικών στον τομέα του εθελοντισμού και η στήριξη της εθελοντικής εργασίας των μεταναστών με μακροπρόθεσμη δέσμευση και προοπτικές για ανάπτυξη. Το έργο θα επιδιώξει διάφορες δράσεις προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την εθελοντική συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών. Θα αναπτυχθούν τέσσερις τύποι πιλοτικών δράσεων και θα υλοποιηθούν συνολικά 10 ξεχωριστές δράσεις, τα αποτελέσματά των οποίων θα οδηγήσουν στη σύνταξη προτάσεων πολιτικής.


Επισκόπηση