Δημιουργία Ευκαιριών Εθελοντισμού

Σκοπός είναι η ενθάρρυνση καλών πρακτικών στον τομέα του εθελοντισμού και η στήριξη της εθελοντικής εργασίας των μεταναστών με μακροπρόθεσμη δέσμευση και προοπτικές για ανάπτυξη. Το έργο θα επιδιώξει διάφορες δράσεις προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την εθελοντική συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών. Θα αναπτυχθούν τέσσερις τύποι πιλοτικών δράσεων και θα υλοποιηθούν συνολικά 10 ξεχωριστές δράσεις, τα αποτελέσματά των οποίων θα οδηγήσουν στη σύνταξη προτάσεων πολιτικής.