Σχετικά με το έργο

Το έργο «O εθελοντισμός στους μετανάστες» (VAI = Volunteering Among Immigrants) ξεκινά από την παρατήρηση ότι ο εθελοντισμός των μεταναστών μπορεί να αποτελέσει τόσο μέσο όσο και δείκτη κοινωνικής ένταξης. Πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αναγνωρίσει τις προοπτικές του εθελοντισμού ως μέσο ενσωμάτωσης, και έχουν επιχειρήσει να εισάγουν μέτρα για την προώθηση του εθελοντισμού στους μετανάστες. Η μετανάστευση, η κοινωνική ένταξη και ο εθελοντισμός αποτελούν ωστόσο αντικείμενα έντονου δημόσιου και πολιτικού διαλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο VAI στοχεύει στη σύνδεση αυτών των συζητήσεων μέσα από ένα κεντρικό ερώτημα εργασίας:

‘Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ο εθελοντισμός μεταξύ των μεταναστών, προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή τους στην κοινωνία; ‘

Στο έργο συνεργάζονται 10 φορείς από την ακαδημαίκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να διερευνήσουν καινοτόμες δράσεις γύρω από τα ζητήματα της «κοινωνικής ένταξης» και της «ενεργούς συμμετοχής» των πολιτών τρίτων χωρών, με έμφαση στον εθελοντισμό ως εργαλείο. Συνονιστής φορέας του έργου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα). Εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Calabria (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Leibniz του Αννόβερου (Γερμανία), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ελλάδα), ο Δήμος Πειραία (Ελλάδα), οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις Four Elements (Ελλάδα), Cidis Onlus (Ιταλία) και Verein Multikulturell (Aυστρία), ο πολιτιστικός σύλλογος Initiative Minderheiten (Aυστρία) και το κοινοτικό ραδιόφωνο FREIRAD (Αυστρία). Περισσότερα για τους εταίρους του έργου…

Οι γενικοί στόχοι του έργου

Το έργο VAI στοχεύει στην προώθηση νέων διευθετήσεων για τον εθελοντισμό μεταξύ των μεταναστών, μέσα από διαπραγματεύσεις για την άρση των εμποδίων και την αξιοποίηση παραγόντων που διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση δικτύων και την ανταλλαγή γνώσεων στο πεδίο του εθελοντισμού των μεταναστών, ειδικά σε διακρατικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται με διάφορους τρόπους:

  • Προώθηση της ανάπτυξης και της υλοποίησης καινοτόμων δράσεων για τη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών στον τομέα του εθελοντισμού,
  • Δημιουργία επαφών μεταξύ γηγενούς και μεταναστευτικού πληθυσμού στις χώρες υποδοχής και των μεταναστών μέσω της θέσπισης κατευθυντήριων γραμμών για τη συμμετοχή των μεταναστών σε προγράμματα εθελοντισμού,
  • Βελτίωση του βαθμού αποδοχής των πολιτών τρίτων χωρών από τους πληθυσμούς των χωρών υποδοχής,
  • Ενίσχυση της ταυτότητας των πολιτών τρίτων χωρών,
  • Διευκόλυνση της δυνατότητας των μεταναστών για αυτοβοήθεια,
  • Εισαγωγή τοπικών υπηρεσιών και ευκαιριών,
  • Ανάπτυξη ευκαιριών εθελοντισμού για μετανάστες μέσω πιλοτικών δράσεων και ενθαρρύνοντας διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς να υιοθετήσουν προσεγγίσεις ενδυνάμωσης και εκτίμησης των μοναδικών δεξιοτήτων των μεταναστών, π.χ. ως διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές.
  • Καλλιέργεια της γνώσης, της ανταλλαγής εμπειριών και της ανάπτυξης ικανοτήτων σε πετυχημένες δράσεις που αυξάνουν τη συμμετοχή των πολιτών τρίτων χωρών στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του εθελοντισμού και σε δομές εκπροσώπησης.

Περισσότερα για τις δραστηριότητες του έργου…